Zalety silikatów

Natura i zdrowie

SILIKATY czyli wyroby wapienno-piaskowe (wapienno-krzemowe) są produkowane wyłącznie z naturalnych surowców takich jak piasek (90%), wapno (7%) oraz woda (3%). Podczas produkcji piasek i wapno nasycone parą wodną twardnieją tworząc „sztuczny kamień” o dużej wytrzymałości.

Silikaty są wyrobami ekologicznymi, nie emitują żadnych szkodliwych związków, a pod względem promieniotwórczości naturalnej zaliczane są do najbezpieczniejszych materiałów budowlanych. Podczas produkcji nie są dodawane jakiekolwiek surowce czy związki chemiczne szkodliwe dla środowiska naturalnego. Materiał po rozbiórce może być zmielony i ponownie użyty do produkcji, natomiast umieszczony w gruncie jako gruz nie powoduje jego skażenia. Silikaty są materiałem o najniższym poziomie zawartości szkodliwych pierwiastków promieniotwórczych – kilkakrotnie niższym od tego którym charakteryzują się inne popularnych materiały budowlane.

Stężenie pierwiastków promieniotwórczych określane jest dwoma współczynnikami, które nie mogą być większe niż f1<1,2 Bg/kg, f2<240 Bg/kg w silikatach wartości te wynoszą f1<0,16 Bg/kg, f2<20 Bg/kg, czyli wartości o wiele niższe niż wymagane. 
                                                                                                                                                                                                                        

Wytrzymałość

Silikaty mają najwyższą wytrzymałość na ściskanie spośród materiałów budowlanych wykorzystywanych do wznoszenia ścian murowanych, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo użytkownikom budynków. Najczęściej produkowane są w klasach wytrzymałości 15MPa, 20MPa, 25MPa. Jeżeli jest taka potrzeba, na zamówienie można wyprodukować bloczki w wyższych klasach – nawet 35 MPa. Można z nich wznosić budynki o wysokości nawet do kilkunastu kondygnacji, bez potrzeby wzmacniania elementami żelbetowymi. Odpowiednią sztywność konstrukcji budynku zapewnia się poprzez prawidłowe wykonanie połączeń ścian i sztywność stropów. Duża wytrzymałość na ściskanie ma również znaczenie w niskich budynkach, można projektować duże przestronne pomieszczenia bez konieczności znacznego pogrubiania ścian. 

 

Izolacyjność akustyczna

Ochrona przed hałasem jest wymaganiem, które musi być spełnione w każdym budynku, a w szczególności w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Z silikatów można w łatwy sposób wybudować ściany budynku o wysokiej izolacyjności akustycznej, gwarantując ciszę wewnątrz pomieszczeń. Izolacyjność akustyczna ścian rośnie wraz z ich masą, dlatego duża masa silikatów jest ich ważną zaletą. Aby spełnić obowiązujące wymagania normowe (np. 50dB dla ściany międzymieszkaniowej) jednowarstwowa ściana wewnętrzna rozdzielająca powinna mieć grubość minimum 24cm przy zastosowaniu bloczków drążonych SILIKAT N24, SILIKAT N25 oraz 18cm przy zastosowaniu bloczków SILIKAT A. Zastosowanie elementu murowego SILIKAT A PLUS grubości 18cm daje możliwość osiągnięcia izolacyjności akustycznej na poziomie powyżej 53dB, przy grubości 25cm można osiągnąć izolacyjność akustyczną na poziomie R’A1 ok. 57 dB. Wszystkie rodzaje ścian zewnętrznych wykonanych w SYSTEMIE SILIKATY spełniają wymagania ochrony przed hałasem stawiane przed ścianami zewnętrznymi. 
                                                                                                                                                                                                                        

Akumulacja ciepła

Ściany z silikatów bardzo dobrze akumulują ciepło, umożliwiając zniwelowanie skutków szybkich zmian temperatury w zimie przy spadku, a latem przy wzroście temperatur na zewnątrz budynku. Swoją dobrą zdolność do akumulacji ciepła zawdzięczają swojej dużej gęstości od 1400 do 2200 kg/m3.

W zimie dokładne przewietrzenie pomieszczeń w prawidłowo ogrzanym budynku ze ścianami z silikatów nie powoduje obniżenia temperatury powietrza, a w przypadku przerw w ogrzewaniu zmagazynowane w ścianach ciepło przez długi czas gwarantuje utrzymanie temperatury w pomieszczeniach. 
                                                                                                                                                                                                                        

Niska nasiąkliwość

Niska nasiąkliwość silikatów (około 16%) pozwala na wykonanie z silikatów ścian elewacyjnych. Większość materiałów budowlanych stosowanych do wykonywania ścian należy możliwie szybko otynkować. Ściany zewnętrzne z silikatów można bez obaw pozostawić jako nieotynkowane. Nie ulegną one degradacji pod wpływem czynników atmosferycznych. O tym, że silikaty można stosować bez ograniczeń w środowisku mokrym i wilgotnym mówi Polska Norma PN-B-03002:2007.

                                                                                                                                                                                                                      

Dokładność wymiarów

Dokładność wymiarowa elementów murowych silikatowych oraz systemowe rozwiązania pozwalają na wyeliminowanie podczas budowy pracochłonnych docięć oraz murowanie zarówno na cienką spoinę (klejenie) jak też grubą spoinę (tradycyjnie). Mur z silikatów ma bardzo dużą odporność na uderzenia i uszkodzenia mechaniczne. Prawidłowo wykonane mury z silikatów ze względu na dokładności wymiarowe poszczególnych bloczków stanowią bardzo dobre podłoże do układania płytek ceramicznych i uzyskania prostych i równych powierzchni. Mur z silikatów jest bardzo dobrym podłożem do prostego mocowania nawet znaczących obciążeń, co jest bardzo ważne szczególnie w okresie eksploatacji. 
                                                                                                                                                                                                                        

Dobry klimat pomieszczeń

Ze względu na silny odczyn zasadowy silikaty posiadają wysoką odporność na korozję biologiczną, zapobiegają rozwojowi grzybów i flory bakteryjnej. Korzystny współczynnik paroprzepuszczalności i wysoka akumulacja ciepła korzystnie wpływają na stabilizację wilgotności i temperatury powietrza w pomieszczeniach. Szczególnie jest to odczuwalne w czasie letnich upałów. 
                                                                                                                                                                                                                       

Mrozoodporność

Silikaty, są materiałem odpornym na działanie czasu i warunków klimatycznych. Odznaczają się wysoką trwałością określaną jako odporność na cykliczne zamrażanie i odmrażanie (50 cykli), a więc doskonale nadają się do wznoszenia nieotynkowanych ścian zewnętrznych. Mury z silikatów można pozostawić nieotynkowane, ponieważ warstwa elewacyjna jest odporna na zmienne warunki atmosferyczne w ciągu całego roku.

Zastosowanie silikatów jako wyrobów licowych potwierdziło się w tysiącach budynków inwentarskich, magazynowych itp. Bardzo często w Szwajcarii, Holandii i Niemczech z silikatów wykonywane są nieotynkowane ściany zewnętrzne lub wewnętrzne ekskluzywnych budynków mieszkalnych. 
                                                                                                                                                                                                                        

Bezpieczeństwo pożarowe

Silikaty są materiałem niepalnym o najwyższej klasie reakcji na ogień A1 (wyroby zaliczane do klasy A1 muszą spełniać najostrzejsze wymagania stawiane wyrobom budowlanym).

Ściany wykonane z silikatów nie biorą udziału w rozwoju pożaru w żadnej jego fazie nawet w pożarze rozwiniętym. Podczas pożaru nie wydzielają się żadne substancje szkodliwe. Nie występuje ryzyko rozgorzenia, powstania płonących kropli.

W przypadku pożaru, budynek wykonany z silikatów daje największą szansę na ewakuację ludzi, zwierząt jak również bezpieczeństwo ekip ewakuacyjnych. Już ściana grubości 18cm wykonana z silikatów wytrzymuje pod pełnym obciążeniem bezpośrednie oddziaływanie ognia przez 4 godziny.

                                                                                                                                                                                                                        

mgr inż. Joanna Nowaczyk

Doradca Techniczny

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi